Product

Product

Event & News

Event & News

Contact

Contact

Welcome to Nissei Fujisawa Co., Ltd.

Group Link

NISSEI TRADING CO. ,LTD.
NISSEI MIZUKI CO.,LTD.
NISSEI ACTIVE CO.,LTD.
NISSEI LOGISTICS CO.,LTD.

Join US

Event & New

กล่าวนำ

Happy New Year 2020

บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด มีอายุครบ 20 ปี คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้ทำกิจกรรมทำบุญบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ …
อ่านเพิ่มเติม

Happy Birth Day 2019

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด มีอายุครบ 19 ปี คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้ไปทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรไหว้ศาลของบริษัทเพื่อเป็นศิริมงคลต่อบริษัทให้เจริญยิ่งขึ้นไป …
อ่านเพิ่มเติม

Nissei Fujisawa Event 2019

เนื่องด้วย คณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า ณ อมรพันธ์ วิลล่า จ.ระยอง …
อ่านเพิ่มเติม