PRODUCTS
PRODUCTS
ACTIVITIES & NEWS
ACTIVITIES & NEWS
CONTACT
CONTACT

Welcome to Nissei Fujisawa Co., Ltd.

ACTIVITIES & NEWS

กล่าวนำ

Happy New Year 2020

บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด มีอายุครบ 20 ปี คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้ทำกิจกรรมทำบุญบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ …
อ่านเพิ่มเติม

Happy Birth Day 2021

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด มีอายุครบ 19 ปี คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้ไปทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรไหว้ศาลของบริษัทเพื่อเป็นศิริมงคลต่อบริษัทให้เจริญยิ่งขึ้นไป …
อ่านเพิ่มเติม

Nissei Fujisawa Event 2019

เนื่องด้วย คณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า ณ อมรพันธ์ วิลล่า จ.ระยอง …
อ่านเพิ่มเติม